Được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, các quan điểm và ý kiến được bày tỏ chỉ là của (các) tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu hoặc Cơ quan Điều hành Nghiên cứu Châu Âu (REA). Cả Liên minh Châu Âu và cơ quan cấp phép đều không thể chịu trách nhiệm về chúng.